Syllaby  

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - Syllabus předmětu

Specializační studium výchovného poradenství 2004/2005

DOPORUČENÁ LITERATURA:

PROGRAM PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ

P1

Seznámení s cíli předmětu specifické poruchy učení, literaturou, požadavky k zápočtu.
Historie specifických vývojových poruch učení a chování:

Současný stav:
Přehled právních předpisů k problematice SPU - trendy v péči o děti s poruchami učení, integrace, hodnocení a klasifikace dětí s SPU, metodické pokyny k integraci, individuální vzdělávací programy.

P2

Terminologické vymezení SPUCH
Základní pojmy, definice specifických poruch učení a chování, etiologie, výskyt poruch v populaci.

Dopad specifických poruch učení na formující se osobnost žáka, sekundární psychosociální problémy.

Prevence specifických poruch učení
Vývojové charakteristiky percepčních, kognitivních a motorických funkcí na konci předškolního věku, vztah nerovnoměrného vývoje ke specifickým poruchám učení..

Diagnostika specifických vývojových poruch učení:

P3

Specifické poruchy učení v českém jazyce (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
Klinický popis jednotlivých poruch učení.
Metody tolerance u žáků s SPU na 1. stupni, na 2. stupni, na SŠ.
Obecné principy intervence a nápravy specifických poruch učení.
Metody a techniky, pomůcky v jednotlivých oblastech nápravy SPU:


Specifické metody a techniky nápravy ve čtení, psaní, pravopise.

P4

Specifické poruchy učení v matematice (dyskalkulie) , další specifické poruchy učení (dyspraxie, dyspinxie, dysmu-zie)
Klinický popis jednotlivých poruch učení.
Metody tolerance u žáků s SPU na 1. stupni, na 2. stupni, na SŠ.
Náprava specifických poruch učení v matematice, dalších typů SPU.
Metody a techniky, pomůcky.

Uplatnění nových přístupů při nápravě SPU (pro a proti):
DOV, kineziologie, bio-feed back, počítačové programy pro děti s SPU

Závěrečné zhodnocení tématu. Diskuse k materiálové práci

V Praze dne 5.11.2004
Dr. A.Kucharská, Katedra pedagogické a školní psychologie PedFUK


MATERIÁLOVÁ PRÁCE K ZÁPOČTU SE ZAMĚŘENÍM NA PEDAGOGICKOU DIAGNOSTIKU

Kazuistika - rozvoj diagnostických, intervenčních a reedukačních dovedností

Struktura kazuistiky:
  1. Uvedení do případu:
  2. Podklady z vyšetření v PPP:
  3. Bližší specifikace problémů dítěte v jednotlivých předmětech dle typu poruchy.
  4. Pedagogická diagnostika (nepovinné)
  5. Doporučení vhodných metod a přístupů k dítěti se specifickou poruchou učení:

V Praze dne 2.6.2004
Dr. Anna Kucharská