Aktualizováno: 16.05.2005   ::   Jste. náv±těvníkem této stránky.


  Specializační studium výchovného poradenství PedFUK  

Projekt specializačního studia výchovného poradenství

Text převzat z webu Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty UK.

1. Název vzdělávací akce:

Specializační studium výchovného poradenství. / dále SSVP/

V roce 1991 se katedra školní a pedagogické psychologie stala garantem specializačního studia výchovného poradenství. Po třech letech tvorby koncepce a ověřování studijního programu byl obhájen prvý grant FRVŠ na dané téma.
Šk. rok 1996/97-98 se uskutečnila inovace studijního programu SSVP a obhajoba projektu FRVŠ "Inovace profesionální přípravy výchovných poradců ". V další etapě řešení projektu jsme se zaměřili na preventivní a intervenční postupy v profesionální přípravě učitelů - výchovných poradců , obhajoba proběhla v lednu 2000 , FRVŠ 1351/99. SSVP je akreditováno na UK a zařazeno do kurzů celoživotního vzdělávání.

2. Organizátor:

Katedra školní a pedagogické psychologie PeFUK v Praze
Adresa: Myslíkova 7, Praha 1, adresa studijního odd. M.D. Rettigové č. 4, 116 39 Praha 1, tel. 21 900 111 ( referent SSVP pí. Čížková)
Odborný garant: PhDr. Lidmila Valentová, CSc. vedoucí oddělení poradenské psychologie

3. Charakteristika a cíl vzdělávací akce

Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají ( či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na škole na ZŠ, SŠ. Studijní program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko- poradenském směru. Konkretizace cílů profesionální přípravy:


Formy výuky předpokládají aktivní posluchače, zvyšuje se podíl seminářů, cvičení a sociálních tréninků v malých studijních skupinách. Předpokládá se časově náročná, samostatná aplikace nových poznatků ve vlastní poradenské praxi na škole.

4.Kriteria pro výběr účastníků:

Specializační studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy s nejméně jednoletou učitelskou praxí. Druh aprobace není rozhodující, důraz je kladen na zájem o poradenskou činnost na škole, o poradenskou pomoc dětem a rodičům.

5. Studijní programu

Tematické okruhy studijního programu SSVP :

5.1. Výchovné poradenství - stav a vývoj v ČR i ve světě. Koncepce nových forem práce výchovného poradenství, současný právní stav, informace o Asociaci poradenských pracovníků aj. Evropské poradenství, poradenství v USA.

5.2. Poradenské teorie a poradenský proces s důrazem na kognitivně behaviorální koncepce. Studijní text: Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie, skripta UK 1995

5.3. Poradenská diagnostika

Psychologie osobnosti jako teoretické východisko diagnostiky - informativně (konkrétněji zpracováno v jednotlivých tématech):- metody psychologické, pedagogickopsychologické, zvl. pozorování, zpracování a poradenská analýzy pedagogických údajů. Poradenský rozhovor jako základní diagnostická metoda. Kvantifikující diagnostika - základní informace o konstrukci a interpretaci psych. testů , konstrukce didaktických testů. Studijní materiál: Testy a testování ve škole, skripta UK 1992, skripta pro VP.

5.4. Poradenská prevence a intervence

Individuální poradenství: Intervence formou poradenského rozhovoru ( studijní materiály: překlady W.a L. Cormierových, interní materiály doc. V. Hrabala), skupinové poradenství: práce s dětskou skupinou, nepřímá intervence - restrukturace sociálního prostředí a vztahů: žák-spolužáci-učitel-rodiče. Konzultace rodičům, kolegům, vedení školy. ( studijní materiály z projektů FRVŠ)
Efektivní komunikace VP, sociální dovednosti - praktický výcvik zážitkovými formami.

5.5. Žák: vývojové a výchovné komplikace a odchylky

Diagnostika, prevence a intervence. Vybraná témata z ontogenetické psychologie, patopsychologie, speciální pedagogiky:

5.6. Výukové obtíže - školsky neúspěšní žáci

5.7. Nadaný žák - identifikace těchto dětí , metody práce s nadanými žáky (interní materiály dr. Hříbkové).

5.8. Výchovně problémový žák

5.9. Žák ve třídě

Třída jako sociální skupina, psychologická charakteristika třídy (studijní materiál: Psychologie školní třídy, skripta PeFUK 1990, doc. Hrabal )
Žák mezi spolužáky: zjiš¶ování vztahů ve třídě, klimatu třídy, seznámení s metodami ratingu, sociometrickými technikami, poradenská intervence: restrukturace vztahů ve školní třídě.

5.10.Rodina-žák-škola

5.11. Poradenství při volbě školy a povolání

6. Časový a místní plán

SSVP je realizováno formou kombinovaného dvouletého studia.

Poznámka: 5. semestr - příprava závěrečné práce, studium k závěrečné zkoušce, není veden v celkové hodinové dotaci studia, ani finančně dotován frekventanty.
Studijní program zahrnuje 200 hodin přímé odborné konzultační činnosti, 50 hod. samostatné poradenské aktivity frekventantů.

Formy výuky: přednášky, cvičení, skupinové formy práce, výcvik v sociálních dovednostech, individuální konzultace . Výuka probíhá 1x za měsíc (pondělky) a ve dvou výcvikových blocích, které jsou třídenní. Do časového plánu je potřebné zahrnout též individuální stáže frekventantů v PPP, SPC, ÚP a specializovaných třídách ZŠ.

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci a závěrečnou zkouškou. Absolvent získává osvědčení o kvalifikačním studiu výchovného poradenství jako přílohu k vysokoškolskému diplomu. Číslo akreditace kurzu: 15357/98-26-1-37.
Studium probíhá v prostorách PedF UK, konkrétně na pracovišti katedry psychologie: Myslíkova 7, Praha 1.

7. Materiální, technické a finanční zabezpečení vzdělávací akce.

Od školního roku 1997/8 je specializační studium převedeno na VHČ fakulty jako ostatní kurzy celoživotního vzdělávání na UK. Studijní poplatek je i nadále snížen oproti jiným kurzům CŽV. Ve škoním roce 2004/05 bude činit 5800 Kč za rok studia (+ poplatek za přihlášku na VŠ). Způsob úhrady : Formou přímé platby účastníků na založený účet VHČ - výchovné poradenství na PeFUK - vždy před zahájením školního roku . Organizační záležitosti vyřizuje studijní odd. PedF UK - pí. R. Čížková

8. Přehled metodiků a vyučujících

Pracovníci odd. poradenské psychologie při katedře školní a pedagogické psychologie PeFUK:
PhDr. Lidmila Valentová, CSc., PhDr. Josef Duplinský, CSc., PhDr. Hadj-Moussová, doc. PhDr. Věra Pokorná, PhDr. Anna Kucharská, doc. PhDr.Jan Kožnár, PhDr. L. Hříbková, CSc., PhDR. I. Pavelková, CSc., PhDr. J. Procházková.

Externí spolupracovníci:
doc. PhDr. V. Hrabal, CSc - konzultant, prof.doc. Z. Matějček, DrSc, doc. RNDr. M.Vágnerová,CSc., doc.PhDr. R. Váňová, CSc.,

Lektorky sociálního výcviku:
PhDr. V. Masáková, PhDr. H. Prokešová , stáže v pražských PPP - PhDr.H.Auerová,

9. Vyhodnocení průběhu a účinnosti SSVP

Posluchači v jednotlivých semestrech získají zápočty za samostatnou seminární poradenskou práci - požadavky a zhodnocení je v kompetenci vyučujícího. Postup do druhého ročníku je podmíněn zápisem na studijním odd. PeFUK podle platných studijních předpisů - řádné splnění všech studijních požadavků v daném termínu .

Závěr studia: Po ukončení dvouletého studia se frekventanti přihlašují k závěrečné zkoušce. Podmínkou je ukončení 2. ročníku, odevzdání závěrečné práce a její pozitivní hodnocení vedoucím konzultantem ( požadavky na závěrečnou práci jsou konkrétně specifikované a schválené vedením katedry psychologie a garantem studia výchovného poradenství). Závěrečnou zkoušku organizuje oddělení poradenské psychologie. Je stanoven předseda komise a její členové. Studium je ukončeno předáním osvědčení o úspěšném absolvování specializačního studia výchovného poradenství .

10. Organizační zabezpečení specializačního studia

Přijímací řízení: Zajišťuje garant studia . Probíhá podle platných předpisu pro kombinované formy studia na PeFUK, přijímací komise vedená garantem studia dává návrhy na přijetí děkanu PeFUK.

Dokumentace a organizace: Zajišťuje garant studia dr. L.Valentová v kontaktu se studijním odd. PeFUK: zápis do 1. a 2. ročníků, rozdělení do studijních skupin, vypracování podkladů pro seznam přednášek na PeFUK, vypracování rozvrhů, příprava závěrečných zkoušek, zadání závěrečných prací .
Oddělení poradenské psychologie organizuje pravidelné pracovní semináře zaměřené na otázky studia a koncepce výchovného poradenství. S vedoucím katedry školní a pedagogické psychologie jsou konzultovány případné změny a návrhy v koncepci studia.

11. Inovačni kurz výchovného poradenství

V červenci 2002 bude experimentálně ověřen inovační kurz výchovného poradenství. Jedná se o šestidenní blokové soustředění v rozsahu 55 hodin. Kurz je určen pro absolventy SSVP na PedF UK. Tematicky navazuje na již ukončené studium. První "Letní škola poradenství" bude zaměřena na prohloubení psychokorektivní péče o děti a mládež. Frekventanti se též budou spolupodílet na kazuistických seminářích. Cílem pracovního setkání je zvyšování poradenských kompetencí i výměna poradenských zkušeností. Kurz je v rámci celoživotního vzdělávání učitelů registrován pod číslem programu 6-147-04.

Projekt SSVP zpracovali: doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc., vedoucí katedry školní a pedagogické psychologie a PhDr. Lidmila Valentová, CSc., garant specializačního studia výchovného poradenství


Ke stažení některých souborů budete potřebovat Acrobat Reader, nemáte-li jej, můžete si ho zdarma nainstalovat zde: